Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

När du anmäler dig som arbetssökande, erbjuder arbets- och näringsbyrån dig arbete, utbildning och arbets- och näringstjänster (TE-tjänster). Eftersom arbetslöshetsförmånen förutsätter motprestationer, har du också skyldigheter utöver rättigheterna.

Dina rättigheter som arbetslös arbetssökande

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande, har du rätt till

 • arbets- och näringstjänster som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller
 • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för det
 • hjälp med att bli sysselsatt.

Du utarbetar en plan i samarbete med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån inom två veckor efter att du anmält dig som arbetslös. I planen antecknas dina mål för jobbsökningen och de uppgifter som ska utföras för att du ska nå ditt mål. Planen och genomförandet av planen följs upp var tredje månad på ett sätt som du kommit överens om med en sakkunnig vid TE-byrån. Du kan meddela om förverkligandet av överenskommna uppgifter enklast via tjänsten Mina e-tjänster.

Utifrån din situation är planen

 • en sysselsättningsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån
 • en aktiveringsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån och en tjänsteman från kommunen
 • en integrationsplan, som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån.
 • en sektorsövergripande sysselsättningsplan som du utarbetar tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån och en tjänsteman från kommunen samt vid behov även med en tjänsteman från Folkpensionsanstalten.

Skyldigheter i samband med arbetslöshetsförmån

Om du ansöker om eller får arbetslöshetsförmån, måste du söka heltidsarbete. Dessutom måste du fullgöra följande skyldigheter:

 • Var anträffbar för arbets- och näringsbyrån – håll dina kontaktuppgifter uppdaterade.
 • Ta emot arbete som arbets- och näringsbyrån eller en arbetsgivare erbjuder. Arbets- och näringsbyråns arbetserbjudanden förpliktar dig att kontakta arbetsgivaren och inom den utsatta tiden informera arbets- och näringsbyrån om att du kontaktat arbetsgivaren.
 • Ta emot utbildning som arbets- och näringsbyrån erbjuder. Arbetskraftsutbildningar som arbets- och näringsbyrån erbjuder förpliktar dig att söka till utbildningen och inom den utsatta tiden informera arbets- och näringsbyrån om att du sökt till utbildningen.
 • Delta i intervjuer samt i utarbetande och revidering av sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplanen eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan.
 • Sök till och delta i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits i planen eller som i övrigt erbjuds av arbets- och näringsbyrån..
 • Håll din jobbsökning i kraft – det är ett ovillkorligt krav för arbetslöshetsförmån. Din jobbsökning förblir i kraft, när du anlitar service hos arbets- och näringsbyrån på överenskommet sätt och vid överenskomna tidpunkter samt följer de anvisningar som byrån ger dig.

Om du försummar dina skyldigheter avbryts din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid, dvs. du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare.

Om du får arbetslöshetsförmån, kan du

 • studera på deltid
 • utföra sedvanligt och allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete utan lön
 • ha ett deltidsarbete
 • vara företagare på deltid eller arbeta kortvarigt i uppdragsförhållande.

Arbets- och näringsbyrån avgör från fall till fall om studier eller företagsverksamhet är på heltid eller deltid samt din rätt till arbetslöshetsförmån.